مسئولان سازمان

معاون اقتصادی Administrator 2335
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان Administrator 5458
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی Administrator 2351
رئیس سازمان Administrator 2716