مسئولان سازمان

معاون اقتصادی Administrator 1833
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان Administrator 3883
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی Administrator 1917
رئیس سازمان Administrator 2138