مسئولان سازمان

معاون اقتصادی Administrator 1794
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان Administrator 3810
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی Administrator 1872
رئیس سازمان Administrator 2086