مسئولان سازمان

معاون اقتصادی Administrator 1905
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان Administrator 3995
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی Administrator 1972
رئیس سازمان Administrator 2216