مسئولان سازمان

معاون اقتصادی Administrator 2225
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان Administrator 5319
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی Administrator 2241
رئیس سازمان Administrator 2580