مسئولان سازمان

معاون اقتصادی Administrator 2416
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان Administrator 5606
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی Administrator 2419
رئیس سازمان Administrator 2832