مسئولان سازمان

معاون اقتصادی Administrator 2134
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان Administrator 5117
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی Administrator 2126
رئیس سازمان Administrator 2464