مسئولان سازمان

معاون اقتصادی Administrator 2062
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان Administrator 4196
معاونت توسعه مدیریت وامور پشتیبانی Administrator 2036
رئیس سازمان Administrator 2300