تاریخ بروز رسانی:   

فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 409
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 394
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 388
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 488
صدور احکام پرسنلی Administrator 657
فن آوری اطلاعات Administrator 488
آموزش Administrator 386
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 467
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 434
ارزیابی عملکرد Administrator 451
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 399
نظام پیشنهادات Administrator 433
امور رفاهي كاركنان Administrator 743
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 799
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 870
سهام عدالت Administrator 781
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1987
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2569
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1204