فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 313
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 304
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 299
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 394
صدور احکام پرسنلی Administrator 557
فن آوری اطلاعات Administrator 387
آموزش Administrator 289
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 357
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 346
ارزیابی عملکرد Administrator 359
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 317
نظام پیشنهادات Administrator 354
امور رفاهي كاركنان Administrator 678
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 727
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 791
سهام عدالت Administrator 712
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1923
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2453
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1123