فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 213
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 194
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 204
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 273
صدور احکام پرسنلی Administrator 437
فن آوری اطلاعات Administrator 271
آموزش Administrator 201
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 250
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 248
ارزیابی عملکرد Administrator 270
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 219
نظام پیشنهادات Administrator 296
امور رفاهي كاركنان Administrator 614
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 654
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 704
سهام عدالت Administrator 632
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1824
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2218
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1016