فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 241
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 225
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 229
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 307
صدور احکام پرسنلی Administrator 472
فن آوری اطلاعات Administrator 305
آموزش Administrator 221
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 278
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 276
ارزیابی عملکرد Administrator 296
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 248
نظام پیشنهادات Administrator 312
امور رفاهي كاركنان Administrator 633
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 674
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 732
سهام عدالت Administrator 656
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1853
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2284
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1051