تاریخ بروز رسانی:   

فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 485
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 469
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 464
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 571
صدور احکام پرسنلی Administrator 741
فن آوری اطلاعات Administrator 568
آموزش Administrator 469
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 555
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 506
ارزیابی عملکرد Administrator 527
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 463
نظام پیشنهادات Administrator 492
امور رفاهي كاركنان Administrator 808
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 867
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 938
سهام عدالت Administrator 851
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 2039
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2698
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1263