تاریخ بروز رسانی:   

فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 523
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 507
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 507
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 609
صدور احکام پرسنلی Administrator 781
فن آوری اطلاعات Administrator 610
آموزش Administrator 508
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 604
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 543
ارزیابی عملکرد Administrator 570
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 491
نظام پیشنهادات Administrator 521
امور رفاهي كاركنان Administrator 835
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 897
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 972
سهام عدالت Administrator 890
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 2066
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2750
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1293