فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 189
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 172
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 182
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 246
صدور احکام پرسنلی Administrator 371
فن آوری اطلاعات Administrator 251
آموزش Administrator 184
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 224
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 219
ارزیابی عملکرد Administrator 248
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 202
نظام پیشنهادات Administrator 281
امور رفاهي كاركنان Administrator 598
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 641
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 683
سهام عدالت Administrator 609
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1780
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2142
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 997