فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 303
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 290
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 285
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 382
صدور احکام پرسنلی Administrator 539
فن آوری اطلاعات Administrator 371
آموزش Administrator 275
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 339
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 333
ارزیابی عملکرد Administrator 343
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 300
نظام پیشنهادات Administrator 347
امور رفاهي كاركنان Administrator 667
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 719
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 785
سهام عدالت Administrator 703
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1904
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2390
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1102