تاریخ بروز رسانی:   

فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 449
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 433
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 428
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 528
صدور احکام پرسنلی Administrator 695
فن آوری اطلاعات Administrator 528
آموزش Administrator 425
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 507
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 471
ارزیابی عملکرد Administrator 489
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 435
نظام پیشنهادات Administrator 469
امور رفاهي كاركنان Administrator 777
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 834
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 902
سهام عدالت Administrator 815
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 2016
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2630
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1237