فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 195
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 178
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 188
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 255
صدور احکام پرسنلی Administrator 390
فن آوری اطلاعات Administrator 254
آموزش Administrator 189
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 229
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 227
ارزیابی عملکرد Administrator 255
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 206
نظام پیشنهادات Administrator 287
امور رفاهي كاركنان Administrator 606
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 644
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 691
سهام عدالت Administrator 616
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1797
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2173
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1005