فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 267
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 250
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 253
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 339
صدور احکام پرسنلی Administrator 500
فن آوری اطلاعات Administrator 330
آموزش Administrator 242
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 303
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 302
ارزیابی عملکرد Administrator 313
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 266
نظام پیشنهادات Administrator 327
امور رفاهي كاركنان Administrator 648
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 689
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 754
سهام عدالت Administrator 675
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1884
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2333
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1076