فرایندهای سازمان مرکزی

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
اطلاع رسانی در تمام زمینه های اقتصادی وعمومی از طریق پورتال وزارتخانه Administrator 226
نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری خارجی Administrator 208
بررسی عملکرد برنامه های دولت در زمینه سیاستهای پولی ومالی در استان Administrator 214
بررسی عملکرد برنامه های اقتصادی دولت در استان وارائه پیشنهادات به کارگروههای اقتصادی Administrator 284
صدور احکام پرسنلی Administrator 455
فن آوری اطلاعات Administrator 282
آموزش Administrator 208
امور دبیر خانه وبایگانی Administrator 261
اجرای برنامه های فرهنگی Administrator 262
ارزیابی عملکرد Administrator 280
بازرسی مستمر ودوره ای از واحد های مختلف Administrator 228
نظام پیشنهادات Administrator 304
امور رفاهي كاركنان Administrator 622
تهیه و تنظیم عملکردسالانه بودجه Administrator 665
تهیه گزارش مطالعات اقتصادی Administrator 714
سهام عدالت Administrator 644
تنظيم شكايات،دادخواستهاودفاعيه هاي لازم و انجام مشاوره و ارشاد قضايي Administrator 1843
دريافت وپرداخت سپرده نزد ذيحسابي به دستگاههاي اجرايي Administrator 2249
رسيدگي و پاسخگويی به شكايات Administrator 1031