فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 379
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 540
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 363
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 485
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 394
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 433
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 401
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 436
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 357
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 430
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 322
افتتاح حساب Administrator 1416
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5371
تنظيم حساب Administrator 2304
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1496
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1400
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 5102
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2436
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3396
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1573
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3603
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1404
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1922
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1531
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4573
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 3039