فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 285
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 442
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 267
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 378
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 289
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 327
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 298
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 331
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 269
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 342
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 237
افتتاح حساب Administrator 1320
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5130
تنظيم حساب Administrator 2207
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1395
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1332
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 4741
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2338
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3189
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1489
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3311
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1302
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1817
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1427
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4391
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 2939