فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 363
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 516
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 348
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 469
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 377
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 409
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 381
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 418
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 331
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 410
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 308
افتتاح حساب Administrator 1393
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5331
تنظيم حساب Administrator 2283
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1469
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1388
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 5010
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2420
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3325
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1555
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3516
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1387
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1892
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1513
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4517
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 3023