تاریخ بروز رسانی:   

فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 515
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 679
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 484
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 620
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 534
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 561
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 526
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 573
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 477
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 562
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 439
افتتاح حساب Administrator 1548
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5559
تنظيم حساب Administrator 2435
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1615
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1509
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 5406
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2546
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3565
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1680
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3940
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1504
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 2026
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1643
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4774
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 3186