تاریخ بروز رسانی:   

فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 557
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 735
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 528
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 673
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 583
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 603
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 570
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 626
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 522
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 605
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 469
افتتاح حساب Administrator 1579
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5640
تنظيم حساب Administrator 2473
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1651
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1541
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 5516
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2576
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3631
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1711
وجوه اشتباه واريزي Administrator 4176
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1533
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 2064
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1693
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4931
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 3224