فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 221
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 381
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 206
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 318
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 229
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 263
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 239
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 272
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 220
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 288
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 187
افتتاح حساب Administrator 1262
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 4894
تنظيم حساب Administrator 2132
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1350
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1284
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 4408
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2272
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3078
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1419
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3105
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1247
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1738
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1371
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4106
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 2849