فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 321
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 474
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 306
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 424
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 328
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 363
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 339
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 375
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 302
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 372
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 268
افتتاح حساب Administrator 1350
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5247
تنظيم حساب Administrator 2246
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1434
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1353
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 4895
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2382
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3256
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1520
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3430
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1343
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1856
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1472
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4459
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 2980