تاریخ بروز رسانی:   

فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 478
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 634
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 446
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 577
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 490
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 519
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 486
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 531
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 442
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 524
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 402
افتتاح حساب Administrator 1513
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5483
تنظيم حساب Administrator 2397
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1577
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1470
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 5265
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2513
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3493
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1644
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3783
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1468
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1990
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1606
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4698
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 3137