فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 265
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 429
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 246
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 356
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 269
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 307
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 281
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 312
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 256
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 325
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 221
افتتاح حساب Administrator 1298
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5051
تنظيم حساب Administrator 2187
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1380
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1326
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 4647
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2310
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3156
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1472
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3253
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1280
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1793
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1406
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4339
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 2916