فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 247
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 411
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 230
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 342
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 248
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 289
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 265
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 299
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 244
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 314
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 210
افتتاح حساب Administrator 1283
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 4979
تنظيم حساب Administrator 2165
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1369
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1308
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 4556
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2291
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3118
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1453
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3164
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1262
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1772
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1392
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4239
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 2884