تاریخ بروز رسانی:   

فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 620
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 799
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 587
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 740
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 649
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 664
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 632
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 689
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 576
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 665
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 508
افتتاح حساب Administrator 1613
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 5710
تنظيم حساب Administrator 2509
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1689
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1575
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 5612
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2613
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3690
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1743
وجوه اشتباه واريزي Administrator 4260
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1574
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 2098
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1734
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 5024
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 3275