فرایندهای خزانه معین

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
بازرسی اموال Administrator 206
رسیدگی ماده 91قانون محاسبات عمومی Administrator 356
سازماندهی فضاهای اداری استان Administrator 191
فرم 6 موافقت نامه ای هزینه ای Administrator 301
تامین اعتبارات هزینه ای Administrator 217
تامین اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای Administrator 246
ابلاغ وصول صورتحساب به دستگاه اجرایی Administrator 231
انتقال درآمد های عمومی استان Administrator 257
دریافت سیستم های بخش حقوق خزانه Administrator 205
دریافت لیست حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی واطلاع از وضعیت حقوق آنها Administrator 270
اطلاع رسانی به ذیحسابان ورسیدگی به صورت حساب تحویل و تحول ذیحساب های دستگاه های اجرایی برای ایجاد نظارت مالی Administrator 177
افتتاح حساب Administrator 1252
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها Administrator 4832
تنظيم حساب Administrator 2112
پرداخت اعتبارات هزينه اي استان Administrator 1321
پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه استان Administrator 1258
نگهداري حساب درآمد اختصاصي وپرداخت آن Administrator 4331
پرداخت اعتبارات هزينه اي : ( رديف 503933 حقوق) Administrator 2253
اجراي ماده 97 قانون محاسبات كشور Administrator 3049
فرآيند درآمدهاي عمومي استان Administrator 1395
وجوه اشتباه واريزي Administrator 3050
ارسال درخواست تمبر واوراق بهادار دستگاههاي اجرايي به خزانه معين وتحويل اوراق به ادارات مربوطه Administrator 1229
ارسال صورتحسابهای اموال منقول و غیر منقول و طرحهای عمرانی به اداره اموال و دریافت نامه اعلام وصول Administrator 1716
تبدیل پلاک خودروهای دستگاههای دولتی (اعم از شخصی و یا پلاک های قدیمی) Administrator 1349
فروش خودروهای دولتی و تبدیل پلاک Administrator 4045
صددور مجوز خرید و پلاک گذاری Administrator 2825