تاریخ بروز رسانی:   

رئیس سازمان

نوشته شده توسط Administrator در .

 حميد شيخ اسدي

   
سمت  رئيس سازمان امور اقتصادي ودارايي استان كرمان
 
تلفن محل كار  2204312
دورنگار  2224633
 
 
 
سوابق تحصيلي 
-ليسانس حسابداري از دانشگاه كرمان -فوق ليسانس مديريت از دانشگاه كرمان
سوابق اجرایی 
-مدرس مراكز آموزش عالي ودانشگاهي استان كرمان -رئيس اداره امور اقتصادي ودارايي شهرستان بردسير -رئيس امور مالياتي كرمان -معاون درآمدهاي مالياتي ومدير اداره امور مالياتي رفسنجان -معاون درآمدهاي مالياتي استان كرمان -مدير كل امور مالياتي سيستان بلوچستان -رئيس سازمان امور اقتصادي ودارايي استان كرمان