جستجو

لينك هاي مرتبط

  
نظر سنجي از ارباب رجوع

نظر شما درباره عملكرد اين سازمان چيست
 

تبلیغات سایت

سايت سرمايه گذاري خارجي
رسيدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفيق حسابها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 28 اسفند 1387 ساعت 05:35

عنوان فرايند: رسیدگی صورتحسابهای دستگاههای اجرائی استان توسط اداره تمرکز و تلفیق حسابها

 

1-      هدف : رسيدگی و کنترل بر اجرای صحيح روشها و ثبتهای حسابداری ، کنترل صورتحسابهای نهايی دستگاههای اجرايی استان ، ارسال نسخه کامل و جامع آن به اداره کل تمرکز و تلفيق حسابها و روشهای حسابداری که در نهايت منجر به تهيه گزارش عملکرد کليه دستگاههای اجرایی می شود و همچنين تلفيق حسابهای استان و تهيه و تنظيم گزارش عملکرد بودجه استان كرمان جهت استفاده مراجع ذیصلاح.

 

2-      دامنه عملكرد : اداره کل تمرکز و تلفيق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادي و دارائي ، ديوان محاسبات استان ، دستگاههای اجرايی محلی استان و حسب مورد مراجع ذیصلاح.

 

3-   مدت زمان انجام كار: مدت زمان لازم برای انجام اين فرآيند درگروه تمرکز و تلفيق حسابها در صورت همکاری به موقع ذيحسابیها جهت رفع موارد اشکال، حدود 7 روز پيش بينی می گردد اما بعضاً با توجه به همكاري يا عدم همكاري تنظيم حسابهاي دستگاههاي اجرائي و ذيحسابان مربوط به يك روز كاهش و يا به بيش از يك ماه افزايش مي يابد.

 

4-      تعاريف: براي اطمينان از صحت عمليات حسابداري لازم است تا اقلام دفتر روزنامه را با توجه به ماهيت هريك از حسابها به ترتيب به دفتر كل انتقال داده و سپس تراز حسابهاي كل را تهيه نمائيم . يكسان شدن جمع مانده هاي بدهكار با جمع مانده هاي بستانكار مبين صحت اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه و انتقال صحيح آنها به دفتر كل مي باشد . بنابراين در پايان هرماه مسئول تنظيم حساب با همكاري واحد اعتبارات ودريافت و پرداخت نسبت به تهيه تراز دفتر كل و تنظيم صورتحساب ماهانه و در پايان سال نسبت به تهيه حساب نهايي اقدام      مي نمايد .

  5- مراحل و شرح اقدامات:1- وصول صورتحساب ماهانه و نهايی اعتبارات هزينه یا اعتبارات تملک داراييهای سرمايه ای به انضمام کليه مدارک پيوستی .2- ارجاع صورتحسابهای واصله به حسابرسان جهت بررسی به منظور کنترل و صحت اطمينان از کامل بودن آنها3- ارجاع صورتحسابهای واصله به متصدی دفتر جهت ثبت در دفتر ثبت . 4- ثبت در رايانه (جهت تهيه آمارهای مورد لزوم) و صدور اعلام وصول.6- ارسال نامه اعلام وصول صورتحساب به دستگاه اجرائي محلی مربوط.7- رسيدگی توسط حسابرسان بجهت حصول اطمينان از حسابهای واصله از نظر رعايت دستورالعملها و بخشنامه های صادره ، سرفصلهای حساب ، برقراری موازنه حسابهای مستقل ، طبقه بندی صحيح درآمدها و اعتبارات براساس عناوين و تقسيمات مندرج در قانون بودجه و نحوه انعکاس آنها در صورتهای مالی ، بررسی و کنترل صورت مغايرت بانکی و همچنين ساير ضمائم مربوط در صورتحسابها و در نهايت تهيه موارد واخواهي صورتحساب .8- اعلام واخواهی کتبی يا رفع موارد اشکال از طريق مذاکره با ذيحسابيها.9- تهيه گزارش واخواهی حسب نياز و پيگيريهای لازم تا حصول نتيجه درخصوص موارد واخواهی شده، توسط حسابرسان .11- ارسال يک نسخه از صورتحساب نهايی به اداره کل تمرکز و تلفيق حسابها و روشهای حسابداری جهت تهيه گزارش عملکرد کل دستگاههای اجرايی.10- بايگانی نسخه دوم صورتحسابهای رسيدگی و رفع واخواهی شده.12- پيگيريهای لازم جهت رفع واخواهی های احتمالی توسط اداره کل مزبور.13- انتقال اطلاعات صورتحسابهای نهايی به سيستم رايانه ای ارائه شده توسط اداره کل تمرکز و تلفيق حسابها و روشهای حسابداری.14- تهيه و تنظيم گزارش عملکرد بودجه دستگاههای اجرايی استان.  

    

6– مدارك مور نياز :

حسب مورد در صورت داشتن سرفصلهاي مورد نظر در تراز عمليات :

1-     تصوير موافقت نامه – تخصيص اعتبارها – ابلاغ اعتبارها- صورتحساب كليه بانكهاي موجود در تراز عمليات و صورت مغايرتهاي احتمالي – مدارك ساير منابع

2-       اصل تاييديه هاي دريافتيو برگشتي- درآمد- سپرده- خانه هاي سازماني- وجوه فاقد مشخصات

3-       تراز عمليات- تراز بسته- صورت ريز كليه سرفصلهاي تراز- يادداشتهاي همراه – فرمهاي عملكرد- روكش تراز

 

7 – مدارك مور نياز :

     حسب مورد در صورت داشتن سرفصلهاي مورد نظر در تراز عمليات :

1-     تصوير موافقت نامه – تخصيص اعتبارها – ابلاغ اعتبارها- صورتحساب كليه بانكهاي موجود در تراز عمليات و صورت مغايرتهاي احتمالي – مدارك ساير منابع

2-       اصل تاييديه هاي دريافتيو برگشتي- درآمد- سپرده- خانه هاي سازماني- وجوه فاقد مشخصات

3-       تراز عمليات- تراز بسته- صورت ريز كليه سرفصلهاي تراز- يادداشتهاي همراه – فرمهاي عملكرد- روكش تراز

 

 

8-فرمهاي موردنياز

 

     
- فرمهاي اعتبارات هزينه اي (جاري)

                1-صورتحساب منابع

                2-وضعيت وجوه مصرف نشده سنوات قبل اعتبارات هزينه واختصاصي

                 3-وضعيت پرداخت هاي غير قطعي سنوات قبل

                4-خلاصه عملكرد اعتبارات خارج از شمول هزينه برحسب فصول هزينه

                5-خلاصه عملكرداعتبارات خارج از شمول هزينه برحسب برنامه ورديف متفرقه

                6-وضعيت اسناد واخواهي شده وكسري ابواب جمعي سال هاي قبل

                7-وضعيت پيش پرداخت سنواتي ما به التفاوت نرخ ارز

                8-گزارش عملكرد اعتبارات هزينه بر حسب فصول هزينه

               9- صورت خلاصه اعتبارات هزينه بر حسب فصول هزينه

              10- گزارش نماينده عملكرد اعتبارات هزينه بر حسب اعتبار مصوب وابلاغي

              11- گزارش عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي مالي (تعهدات اعتبارات هزينه)

              12-گزارش عملكرد اعتبارات ختصاصي بر حسب برنامه

             13-تراز گروه حسابها (اعتبارات هزينه)


- فرمهاي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي


  
      1-خلا صه عملكرد اعتبارات خارج از شمول تملك داراييهاي سرمايه اي بر حسب فصول سرمايه اي

        2-وضعيت وجوه مصرف نشده سنوات قبل

       3-خلا صه عملكرد اعتبارات خارج از شمول تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب طرح و رديف متفرقه

       4 -وضعيت پرداخت هاي غير قطعي سنوات قبل

       5-گزارش عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب فصول سرمايه اي

       6-گزارش عملكرد اعتبارت تملك دارايي هاي مالي (تعهدات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي )

      7-گزارش عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاصي بر حسب طرح

      8- صورت خلاصه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب فصول سرمايه اي

      9-گزارش نماينده عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بر حسب اعتبار مصوب و ابلاغي

     10-وضعيت اسناد هزينه واخواهي شده وكسري ابواب جمعي سالهاي قبل

     11-وضعيت پيش پرداخت سنواتي ما به التفاوت نرخ ارز

     12- تراز گروه حسابها (اعتبار تملك دارائي هاي سر مايه اي )   

 

 


 
روند اجراي فرايند و فلوچارت مربوط به آن


دانلود فرمهاي مربوطه


 

 

 
SECTIONID_NOT_SET

سایتهای مهم

 خدمات الکترونیکی


سامانه پاسخگویی اینترنتی مسئولین

سامانه اینترنتی کاریابی آنلاین

سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان

آب و هوای استان کرمان

پرداخت الکترونیکی قبوض

خرید اینترنتی بلیت اتوبوس

خرید اینترنتی بلیت قطار

رزرو اینترنتی هتل

وضعیت راههای کشور

خرید و فروش اینترنتی خودرو

پرداخت الکترونیکی قبوض جریمه

رهگیری مرسولات پستی


نظرسنجی

نظر شما درباره این وب سایت چیست؟
 

اوقات شرعیتقویم فارسی

 
جمعه
1395
مهر
9
 

ساعت جهانی

Kerman