• اخبار و اطلاعیه ها
  • روابط عمومی
1396/01/16
2017-04-05-05-34-40لیست خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان شناسنامه نهایی خدمات
1395/10/27
2017-01-16-15-01-19پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسيـاري از صنايع و فعـاليت هاي اقتصادي كشور امري...
1395/10/27
2017-01-16-15-01-14تاريخچه سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در تيرماه سال 1354 و به منظور هدايت و انجام مجموعه اي از وظايف ،كه پيشتر توسط دستگاههاي مختلف...
1395/10/27
2017-01-16-15-01-10به­ منـظور تسهـيل و تسريع در انجـام وظايف قـانوني سـازمان سرمايه­گذاري در زمينه­هـاي تشويق و حمايت از سـرمايه­گذاري خارجي در كشور "مركز خدمات سرمايه گذاري...
1395/10/16
2017-01-05-08-44-36« فرآيند های مرتبط با ارباب رجوع سازمان امور اقتصادی و دارايي استان کرمان – معاونت هزينه و خزانه معين استان » رديف عنوان...

سازمان سرمايه گذاري

نوشته شده توسط Super User در .

تاريخچه
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در تيرماه سال 1354 و به منظور هدايت و انجام مجموعه اي از وظايف ،كه پيشتر توسط دستگاههاي مختلف اجرائي به انجام مي رسيد، تاسيس گرديد. مجموعه وظايف محوله به سازمان نوعا“ به امور بين المللي و روابط خارجي كشور مربوط مي گردند.
     سازمان وظايف خود را مطابق اساسنامه و ساير قوانين و مقررات، از جمله سرمايه گذاري خارجي در ايران ، سرمايه گذاري ايرانيان در خارج ازكشور ، تامين مالي خارجي اعم از اعطاي وام و اعتبارات به ساير كشورها و يا استقراض از منابع بين المللي ، و قوانين و مقررات ناظر بر ايجاد و هماهنگي و گسترش روابط با ساير كشورها و مناطق جهان موسسات و نهادهاي مالي و بين المللي به انجام مي رساند. 
     سازمان سرمايه گذاري و كمك­هاي اقتصادي و فني ايران به­منظور تمركز و تنظيم و انجام امور مربوط به سرمايه­گذاري­هاي خارج در ايران و سرمايه گذاري­هاي ايران در خارج و اعطاء وام و اعتبار به دولت­ها و موسسات خارجي و بين­المللي و كمك­هاي اقتصادي و فني و همچنين اخذ هر گونه وام و اعتبار از خارج بر طبق مقررات مربوط اساسنامه سازمان اداره خواهد شد.
 
هدف و وظايف كلي  
الف- هدف:
تمركز و تنظيم و انجام امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارج در ايران و سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج و اعطا وام و اعتبار به دولتها و موسسات
خارجي و بين‌المللي و كمك‌هاي اقتصادي و فني و همچنين اخذ هر گونه وام و اعتبار از خارج.
 
ب- وظايف اساسي:
سازمان داراي وظايف و اختيارات زير مي­باشد:
1-       انجام امور مربوط بجلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و تعيين حداكثر مشاركت خارجي در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري درايران .
2-       انجام امور مربوط به سرمايه گذرايهاي ايران در خارج و خريد و فروش و تبديل اوراق بهادار و عقد قراردادهاي لازم .
3-       انجام امور مربوط به كمكهاي اقتصادي و اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجي و بين المللي .
4-       انجام امور مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج .
5-       وصول اقساط اصل وامها و اعتبارات و بهره و كارمزد و ساير وجوه مربوط به وامها و اعتبارات پرداخت شده به دولتها و موسسات خارجي و بين المللي .
6-       بازپرداخت اصل وامها و اعتبارات و پرداخت بهره و كارمزد و ساير هزينه هاي مربوط به وامها و اعتبارات دريافتي دولت از خارج .
7- تنظيم و مراقبت در اجراي برنامه كمكهاي فني ايران به خارج با همكاري سازمانهاي مربوط.
8- مشاركت و همكاري با موسسات مالي بين المللي در مورد اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجي .
9- مراقبت در حسن اجراي قراردادهاي منعقد مربوط به اعطاء وام واعتبار و كمكهاي اقتصادي و فني و سرمايه گذاري .
10- مراقبت در حسن اجراي قراردادهاي منعقد مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج از طرف دولت.
11- اتخاذ تدابير لازم و اقدام به هرگونه اموري كه براي حسن انجام وظايف قانوني سازمان ضرورت دارد .
12- سازمان ميتواند با تصويب شوراي عالي تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات خود را بالاخص در زمينه هاي اجرائي به دستگاههاي ذيصلاح تفويض نمايد كه بنمايندگي از طرف سازمان اقدام نمايند .
سازمان داراي اركان زير مي­باشد :
الف – شوراي عالي ب – هيئت فني  ج – رئيس كل .
وظايف و اختيارات شورايعالي بشرح زير است :
1-     تعيين خط مشي  و سياست كلي سازمان  .
2-       تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان .
3-       بررسي و اظهار نظر نسبت بگزارش فعاليتهاي سازمان .
4-       تصويب طرحهاي سرمايه گذاري ايران در خارج و اعطاي وام به خارج و كمكهاي اقتصادي و فني ايران.
5-       تعيين شرايط و ضوابط و تصويب برنامه هاي سرمايه گذاري خارجي در ايران .
6-       اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و ختم دعوي بصلح .
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگر مربوط به وظايف سازمان كه در دستور جلسه شوراي عالي قرار گيرد.