تاریخ بروز رسانی:   

فرم های سازمانی

نوشته شده توسط Super User در .

« فرآيند های مرتبط با ارباب رجوع سازمان امور اقتصادی و دارايي استان کرمان – معاونت هزينه و خزانه معين استان »

رديف

عنوان خدمت

1

پرداخت حقوق و مزايا کارکنان رسمی و پيمانی

2

پرداخت اعتبارات هزينه ای

3

پرداخت تملک داراييهای سرمايه ای

4

پرداخت سپرده

5

پرداخت درآمد اختصاصی و شرکتهای دولتی

6

پرداخت اشتباه واريزی و استردادی

7

صدور تائيدی درآمدها عمومی

8

افتتاح حساب – تغيير امضاء – انسداد حساب

9

صدور تائيدی سپرده های دريافتی

10

صدور تائيدی برای کليه قسمتهای پرداخت

11

ارائه کليه آمارهای قسمتهای مختلف

 

« فرآيند های مرتبط با ارباب رجوع سازمان امور اقتصادی و دارايي استان کرمان – معاونت هزينه و خزانه معين استان »

رديف

عنوان خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

1

پرداخت حقوق و مزايا کارکنان رسمی و پيمانی

30 تا 60 دقيقه

2

پرداخت اعتبارات هزينه ای

15 دقيقه

3

پرداخت تملک داراييهای سرمايه ای

15 دقيقه

4

پرداخت سپرده

2 تا 3 ساعت

5

پرداخت درآمد اختصاصی و شرکتهای دولتی

15 تا 30 دقيقه

6

پرداخت اشتباه واريزی و استردادی

5 تا 15 دقيقه

7

صدور تائيدی درآمدها عمومی

5 تا 10 دقيقه

8

افتتاح حساب – تغيير امضاء – انسداد حساب

5 تا 10 دقيقه

9

صدور تائيدی سپرده های دريافتی

10 تا 20 دقيقه

10

صدور تائيدی برای کليه قسمتهای پرداخت

5 تا 10 دقيقه

11

ارائه کليه آمارهای قسمتهای مختلف

1 ساعت تا 2 روز کاری

 

« فرآيند های مرتبط با ارباب رجوع سازمان امور اقتصادی و دارايي استان کرمان – معاونت هزينه و خزانه معين استان »

رديف

عنوان خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

12

دريافت واخواهی صورتحسابهای نهائي

20 روز

13

دريافت واخواهی صورتحسابهای ماهيانه

12 روز

14

دريافت اعلام وصول صورتحسابهای ماهيانه و نهائي

3 ساعت

15

راهنمايي در تهيه صورتحسابهای ماهيانه و نهائي

1 ساعت

16

رسيدگی به درخواست تعيين ذيحساب برای شهرداريها

درصورت کامل بودن مدارک 30 دقيقه

17

رسيدگی به صورتمجلس تحويل و تحول سوابق ذيحسابی

حسب مورد زمان متفاوت است

18

پاسخگويي به سوالات مالی مراجعين به صورت کتبی ، تلفنی و مراجعه حضوری و اينترنتی