تاریخ بروز رسانی:   

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان

نوشته شده توسط Administrator در .

 صادق سلطاني نژاد

 
سمت  معاون نظارت مالی ورئيس خزانه معين استان
 
تلفن محل كار  2114898
دورنگار  2114897
 
 
 
سوابق تحصيلي 
-کاردانی حسابداری مالیاتی از دانشکده امور اقتصادی تهران
-ليسانس حسابداري از دانشگاه شهید باهنر كرمان
-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد کرمان
سوابق اجرایی 
-كمك حسابرس سازمان امور اقتصادي ودارايي استان كرمان -حسابرس مسئول سازمان امور اقتصادي ودارايي استان كرمان -معاون ذيحساب استانداري كرمان -ذيحساب اداره كل زندانها ي استان كرمان -ذيحساب طرحهاي عمراني شركت آب وفاضلاب استان كرمان -ذيحساب استانداري كرمان -معاون نظارت مالی ورئيس خزانه معين استان كرمان