تاریخ بروز رسانی:   

عملکرد

Written by Administrator on .

- جمع آوری نظرات مراجعان براساس فرم ع-128 (7-81)

جمع بندی نظرات ارباب رجوع و اعلام آن به مدیران و کارکنان و اعلام نتیجه نظر سنجی انجام شده از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه

         تشویق و تنبیه کارکنان در ارتباط با ارباب رجوع

          انتخاب و معرفی افراد قابل تقدیر و معرفی کارکنانی که با ارباب رجوع برخورد نامناسب داشتند

     اقدام سازمان در جهت ارتقای پاسخگویی به شکایات و موظف دانستن خود به پاسخ دادن مکتوب و مستدل در جهت جلب رضایت ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن

          تهیه گزارش تحصیلی از شکایات واصله

          مشخص نمودن نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

          مدارک مورد نیاز و نام متصدی انجام کار

      اطلاع رسانی صحیح در مورد نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع و نصب نام ونام خانوادگی متصدی انجام کار و پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی

          ایجاد خط تلفن گویا

          نصب منشور اخلاقی سازمان در دید مراجعان

          -نظم و ترتیب و آراستگی ظاهری و رعایت ادب و نزاکت در برخورد با ارباب رجوع