تاریخ بروز رسانی:   

قوانین و مقررات و بخشنامه ها

نوشته شده توسط Administrator در .

 قانون اساسی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۱۷ تیر ۱۳۸۶ ]
 قانون برنامه چهارم
[وزارت امور اقتصادی و دارایی-۱۷ تیر ۱۳۸۶]
 
 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۱۷ تیر ۱۳۸۶ ]
 قانون و آیین نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۱۷ تیر ۱۳۸۶ ]
 قانون محاسبات عمومی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۱۷ تیر ۱۳۸۶ ]
 قانون پولی و بانکی کشور
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۱۷ تیر ۱۳۸۶ ]
 قانون بودجه سال 1387 کل کشور
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ ]
 قانون بانکداری بدون ربا
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۱۷ تیر ۱۳۸۶ ]
 سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۱۲ آبان ۱۳۸۶ ]
 چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۱۲ آبان ۱۳۸۶ ]
 قانون مالیاتهای مستقیم
[وزارت امور اقتصادی و دارایی-۲۲ آبان ۱۳۸۶]
 
 قانون اصلاح موادی ازقانون صدور چک
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۴ آبان ۱۳۸۶ ]
 قانون بازار غیرمتشکل پولی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۴ آبان ۱۳۸۶ ]
 قانون استفاده از منابع مالی خارجی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۴ آبان ۱۳۸۶ ]
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۴ آبان ۱۳۸۶ ]
 قانون مدیریت خدمات کشوری
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۰۳ آذر ۱۳۸۶ ]
 قانون بیمه
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۸ آذر ۱۳۸۶ ]
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۹ آذر ۱۳۸۶ ]
 قانون مناقصات
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ ]
 قانون مبارزه با پول شویی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۵ اسفند ۱۳۸۶ ]
 ضوابط اجرایی بودجه سال 1387کل کشور
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ ]
 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ ]
 قانون اصلاح ماده (5)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۰۱ آبان ۱۳۸۷ ]
 قانون الحاق یک تبصره به ماده (14)قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۰۱ آبان ۱۳۸۷ ]
 قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان،تانزانیا،نیکاراگوئه،اردن و کره شمالی
[وزارت امور اقتصادی و دارایی - ۰۱ آبان ۱۳۸۷ ]